Положення про виконавчий комітет
опубліковано 01 серпня 2018 року о 16:19

Додаток

до рішення селищної ради

від 23.12.2016 року № 8-1/VІІ

(в редакції рішення селищної ради

від 30.01.2017 року № 46-3/VІІ)

ПОЛОЖЕННЯ 

 про виконавчий комітет Покровської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про виконавчий комітет Покровської селищної ради (далі – Положення) визначає організаційні та процедурні питання діяльності виконавчого комітету Покровської селищної ради (далі – Виконком).

1.2. Положення є нормативним актом, розробленим відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламентує діяльність Виконкому та його посадових осіб.

1.3. Положення затверджується шляхом прийняття відповідного рішення селищної ради. Внесення змін до чинного Положення чи затвердження його у новій редакції здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення селищної ради. У разі прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень Положення з чинним законодавством, на розгляд чергового засідання селищної ради мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення до Положення.

1.4. Дотримання вимог Положення є обов’язковим для Покровської селищної ради, посадових та службових осіб її апарату, членів Виконкому та всіх зацікавлених осіб. Положення діє на території юрисдикції Покровської селищної ради та Виконкому.

1.5. Виконком є самостійним виконавчим органом Покровської селищної ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

1.6. Виконком є юридичною особою з виконавчо-розпорядчими функціями і повноваженнями і створений для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, депутатів, сприяння взаємодії і звязків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самовядування.

1.7. Виконком має штамп та печатку із зображенням Державного герба України, кодом ЄДРПОУ та своїм найменуванням.

1.8. Виконком є правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися.

1.9. Виконком є головним розпорядником бюджетних коштів селищного бюджету.

1.10. Після закінчення повноважень Покровської селищної ради Виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу Виконкому.

1.11. Кількісний склад Виконкому визначається Покровською селищною радою. Персональний склад Виконкому затверджується селищною радою за пропозицією Покровського селищного голови.

1.12. Виконком утворюється у складі Покровського селищного голови, заступників селищного голови, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Покровської селищної ради та інших осіб. До складу Виконкому входять також за посадою секретар Покровської селищної ради та старости. До складу Виконкому не можуть входити депутати Покровської селищної ради, крім секретаря селищної ради.

1.13. Очолює Виконком Покровський селищний голова.

1.14. Функції секретаря Виконкому може здійснювати секретар Покровської селищної ради відповідно до рішення Покровської селищної ради.

1.15. Особи, які входять до складу Виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах Покровської селищної ради на постійній основі, на час засідань Виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена Виконкому, за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.16. На осіб, які входять до складу Виконкому і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для селищного голови.

1.17. Виконком є підзвітним і підконтрольним Покровській селищній раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Організація роботи Виконкому

2.11. Основною формою роботи Виконкому є його засідання.

2.12.Засідання Виконкому скликаються Покровським селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

2.13. Засідання Виконкому скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

2.14. Засідання Виконкому  є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу Виконкому.

3. Повноваження Виконкому

3.1.Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

3.2. Виконком:

3.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Покровської селищної ради;

3.2.2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Покровської селищної ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Покровської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Покровської селищної ради, а також їх посадових осіб.

 3.2. Покровська селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між Виконкомом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Покровської селищної ради та Покровським селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам селищних рад.

3.3.Виконком розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад:

- у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

- в галузі бюджету, фінансів і цін;

- щодо управління комунальною власністю;

- в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

- у галузі будівництва;

- у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

- у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

- у сфері соціального захисту населення;

- в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

- в галузі оборонної роботи;

- щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

- у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб;

- щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- щодо відзначення державними нагородами України.

4. Планування роботи Виконкому

4.1. Виконком здійснює свою діяльність відповідно до затверджених річного та квартальних планів роботи Виконкому.

4.2. Підготовка та затвердження річного та квартальних планів роботи Виконкому здійснюється у такий спосіб:

4.2.1. пропозиції щодо включення питань до річного та квартальних планів роботи Виконкому подаються Покровським селищним головою, членами Виконкому, посадовими особами апарату Покровської селищної ради, іншими зацікавленими особами через секретаря Виконкому не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку наступного календарного року – для річного плану роботи Виконкому та не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку наступного кварталу – для квартальних планів роботи Виконкому;

4.2.2. секретар Виконкому узагальнює подані пропозиції та готує проект річного та квартальних планів роботи Виконкому до розгляду на черговому засіданні Виконкому;

4.2.3. загальний контроль за виконанням річного та квартальних планів роботи Виконкому здійснює Покровський селищний голова, безпосередній контроль – секретар Виконкому.

5. Підготовка та проведення засідань Виконкому

5.1. Засідання Виконкому є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення винесених на його розгляд питань Порядку денного та ухвалення щодо них рішень Виконкому.

5.2. Скликає засідання Виконкому Покровський селищний голова шляхом видання розпорядження селищного голови, а у разі перебування його у відпустці чи тимчасової непрацездатності  - заступник голови з питань діяльності виконавчих органів влади.

5.3. Підготовка засідань та питань Порядку денного засідань Виконкому здійснює секретар Виконкому.

5.4. За необхідністю участь у підготовці питань Порядку денного засідання Виконкому беруть комунальні підприємства та заклади, члени Виконкому, депутати Покровської селищної ради, інші посадові особи структурних підрозділів виконкому Покровської селищної ради

5.5.До підготовки питань Порядку денного засідання Виконкому можуть залучатися фахівці в окремих галузях.

5.6. Проект Порядку денного засідання Виконкому готується не пізніше ніж за 2 дні до проведення засідання секретарем Виконкому під керівництвом Покровського селищного голови відповідно до отриманих пропозицій, проектів рішень, тощо.

5.7. Повідомлення членів Виконкому та запрошених осіб про день та час проведення засідання Виконкому здійснює секретар Виконкому.

5.8. Члени Виконкому не пізніше ніж за 1 день до дня проведення засідання Виконкому підтверджують свою участь у засіданні Виконкому секретаря Виконкому або повідомляють причину, що унеможливлює участь у засіданні Виконкому.

5.9. Секретар Виконкому інформує Покровського селищного голову про участь членів Виконкому у засіданні.

5.10. Проект Порядку денного засідання, проекти рішень надсилаються секретарем Виконкому електронною поштою всім членам Виконкому.

5.11. Засідання Виконкому э правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу Виконкому.

5.12. Засідання Виконкому проводяться відкрито, крім розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

5.13. На засіданнях Виконкому можуть бути присутніми  депутати усіх рівнів, представники акредитованих засобів масової інформації, керівники комунальних підприємств, установ та закладів, члени Покровської територіальної громади, представники громадськості.

5.14. Список осіб, запрошених на засідання Виконкому, з вказівкою доповідача, співдоповідача та виступаючих складається секретарем Виконкому і додається до проекту відповідного рішення Виконкому.

5.15. Проекти рішень Виконкому в обов’язковому порядку візуються спеціалістом – юрисконсультом. В разі невідповідності проекту рішення чинному законодавству України, юрисконсульт готує юридичний висновок.

5.16. Засідання Виконкому веде селищний голова, а у разі його відсутності – заступник голови з питань діяльності виконавчих органів влади.

5.17.Присутність членів Виконкому на засіданні Виконкому визначається шляхом поіменної реєстрації.

5.18. Рішення Виконкому приймаються більшістю голосів від загального складу Виконкому.

5.19. Прийняття рішень Виконкому здійснюється шляхом відкритого голосування членів Виконкому шляхом підняття рук.

5.20. Проект Порядку денного засідання Виконкому оголошується головуючим на засіданні на його початку та приймається за основу шляхом голосування.

5.21. Зміни та доповнення до проекту Порядку денного засідання Виконкому ставляться головуючим на засіданні на голосування у порядку їх надходження.

5.22. З питань, включених до Порядку денного засідання Виконкому, доповідають особи, які внесли на розгляд Виконкому відповідні проекти рішень.

5.23. Із співдоповідями на засіданні Виконкому можуть виступати особи, запрошені на засідання Виконкому для розгляду відповідних питань.

5.24. Запис для виступу та запитань здійснюється шляхом підняття руки.

5.25. Головуючий на засіданні Виконкому: веде засідання, оголошує перерви в засіданні, надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача, вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень, вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому), оголошує результати голосування (рішення прийняте; рішення не прийняте), забезпечує дотримання Положення всіма присутніми на засіданні.

5.26.Члени Виконкому на засіданнях виконавчого комітету: вносять пропозиції до Порядку денного засідання Виконкому та порядку його роботи, можуть вимагати від доповідачів додаткових пояснень з питань Порядку денного та проектів рішень Виконкому, беруть участь в обговоренні питань, голосуванні, можуть вносити пропозиції про винесення питань на повторне голосування, перенесення обговорення питань на інше засідання Виконкому, додаткове вивчення питання спеціально створеною комісією, вносять пропозиції про зміни і доповнення до проектів рішень Виконкому або про їх доопрацювання.

5.27. У разі необхідності може скликатися позачергове засідання Виконкому. Формування Порядку денного у такому разі та підготовка проектів рішень може здійснюватись у день проведення засідання Виконкому.

5.28. Під час засідань Виконкому не допускаються прояви неетичної поведінки та будь-які порушення цього Положення. Рішення Виконкому може бути вирішене питання щодо неможливості подальшої участі у засіданні Виконкому осіб, які допустили прояви неетичної поведінки та порушення цього Положення.

5.29. Проекти рішень Виконкому складаються відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої Покровською селищною радою.

5.30. Відповідальність за зміст текстів проектів рішень Виконкому, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть особи, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.

5.31.Проект рішення Виконкому повинен містити:

- посилання на норми чинного законодавства України;

- обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо);

- джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів (за потреби);

- інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше (за потреби);

- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потреби);

- повністю вказані прізвища, імена, по батькові та посади членів комісії чи робочої групи в алфавітному порядку;

- кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;

- інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа;

- запис щодо втрати чинності, скасування виданих раніше документів з цього питання чи внесення у рішення змін, доповнень; в проекті рішення про зміну, доповнення, втрату чинності чи скасування раніше прийнятого рішення зазначається, яких саме пунктів це стосується;

- прізвище, ініціали виконавця;

- всі необхідні візи – погодження.

5.32. До проекту рішення Виконкому додаються: передбачені текстом додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік установ, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а також за необхідності юридичний висновок та висновки відповідної комісії Покровської селищної ради чи Виконкому.

5.33. До проектів рішень Виконкому, що готуються на виконання нормативних актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних нормативних актів.

5.34. До проекту рішення Виконкому про втрату чинності, зміну, доповнення , скасування прийнятих раніше рішень Виконкому додаються копії відповідних рішень.

5.35.До проектів рішення Виконкому може готуватися пояснювальна записка, що має містити обґрунтування і прогнози результатів реалізації рішення.

5.36. Дозволяється не додавати пояснювальні записки до проектів рішень Виконкому, що стосується розгляду звернень окремих юридичних та фізичних осіб.

5.37. Засідання Виконкому протоколюється. Оформлені протоколи засідання та рішення Виконкому не пізніш, як за 10 днів після засідання Виконкому, подаються на підпис селищному голові. Протокол, рішення Виконкому  підписує головуючий на засіданні, додатки до рішення – секретар Виконкому та засвідчує його печаткою Виконкому.

5.38. Порядкова нумерація рішень Виконкому здійснюється в межах календарного року. Датою реєстрації рішення Виконкому є дата його прийняття. Дата і номер зазначаються у визначеному на бланку  місці.

5.39.  Копії протоколів засідань, рішень Виконкому та витяги з них завіряються підписом секретаря Виконкому та засвідчуються печаткою Виконкому. Для внутрішнього користування копії рішень Виконкому та витяги з них засвідчуються тільки печаткою Виконкому.

5.40. Протоколи засідань Виконкому та оригінали рішень Виконкому з додатками  зберігаються протягом 5 років, після чого передаються до архіву на постійне зберігання.

6. Контроль за виконанням рішень Виконкому

6.1. Загальний контроль за виконанням рішень Виконкому здійснюється Покровським селищним головою, а у разі його відсутності – секретарем Виконкому.

6.2. Індивідуальний контроль за виконанням окремих рішень Виконкому здійснюється посадовими особами, визначеними відповідальними за їх виконання безпосередньо рішенням Виконкому.

7. Висвітлення діяльності Виконкому

7.1. Діяльність Виконкому є відкритою.

7.2. Висвітлення діяльності здійснюється шляхом оприлюднення прийнятих рішень Виконкому на офіційному сайті Покровської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7.3. Інформація про діяльність Виконкому розміщується також на офіційному сайті Покровської селищної ради та дошці оголошень у приміщенні Покровської селищної ради.

Секретар селищної ради                              Т.ЄРМАК

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux